nieuwsbrief
Geef u op!
zoeken
Zoeken!

Contactgegevens

Bereikbaar: 
dagelijks van 9-12 uur

 

Adres:
Stichting Fonds Bijzondere Noden Huizen (SFBNH)
p/a Maatschappelijk Werk

Oranje Nassauplein 100

1272 KV  HUIZEN

Email:
info@fondsbijzonderenodenhuizen.nl

 

Website:
www.fondsbijzonderenodenhuizen.nl

 

 

 

Veel gestelde vragen

 
1. Wat is dit voor een stichting?
De Stichting Fonds Bijzondere Noden Huizen (SFBNH) is een samenwerkingsverband van lokale overheid, hulpverlenende organisaties en verschillende geldverstrekkers.
De Stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, onder nummer: 41193892.


2. Wat doet de SFBNH?
Financiële hulp bieden aan inwoners van Huizen, die in een acute financiële noodsituatie verkeren en niet meer of niet voldoende in aanmerking komen voor een (wettelijke) voorliggende voorziening, zoals de Wet Werk en Bijstand of de gemeentelijke Kredietbank.


3. Wie kan een aanvraag indienen?
Uitsluitend erkende hulpverlenende organisaties.


4. Hoe komt de SFBNH aan geld om hulp te verlenen?
De gemeentehuizen verstrekt SFBNH jaarlijks een bijdrage in het kader van het gemeentelijke armoedebeleid. De SFBNH is een instelling voor Algemeen Nut (ANBI art. 24, lid 4 van de successiewet) waardoor giften in principe aftrekbaar zijn.


5. Blijft er geld aan de strijkstok hangen?
Nee. De beheerkosten komen voor rekening van de gemeente Huizen. Iedere, door fondsen of donateurs verstrekte, bijdrage wordt volledig benut voor hulp aan clienten.


6. Voor welke doeleinden kan een aanvraag worden ingediend?
Het gaat om noodzakelijke kosten van bestaan, zoals aankoop/vervanging van huishoudelijke goederen en levensonderhoud.


7. Binnen welke termijn kan worden geholpen?
Dit hangt af van de urgentie en van de juistheid en volledigheid van de informatie van de hulpverlenende instelling, die de aanvraag regelt. Indien nodig is binnen 24 uur hulp beschikbaar.


8. Hoe is de privacy van clienten geregeld?
Alle informatie valt onder de wet bescherming persoonsgegevens.


9. Waar kan ik nadere informatie krijgen?
Bij het Maatschappelijk Werk van Amaris Voor Anker t.a.v. mevrouw A. van Leeuwen.

 

STICHTING Fonds Bijzondere Noden gemeente Huizen
p/a Maatschappelijk Werk

De Ruyterstraat 7

1271 SR HUIZEN
E-mail: info@fondsbijzonderenodenhuizen.nl

© Stichting Fonds Bijzondere Noden 2009